Hướng dẫn lấy font chữ google font

Bước 1: Vào trang https://fonts.google.com/?subset=vietnamese
Bước 2: Chọn kiểu chữ ưng ý.


Bước 3: Chọn tag customize và check vào Vietnamese


Bước 4: Vào thiết lập theme -> kiểu chữ -> kiểu chữ slogan -> check vào Google
- Nhập link google font vào Mã nhúng font google.
- Tên font chữ google.